Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných v internetovom obchode www.soposh.sk
 
Vážený návštevníci v internetového obchodu www.soposh.sk dovoľte nám informovať vás, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a ako ich zabezpečujeme.
 
 
1. Správca vašich osobných údajov
 
Obchodné meno: VN Project s.r.o
IČO: 53410335
DIČ: 2121377566
Fakturačná adresa: Lermontovova 911/3, Bratislava 811 05
IBAN: SK4811000000002943101666
mail: info@soposh.sk
mobil: 0907 149 243 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 
2. Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel ich využívame?

- Objednávka bez registrácie

Aby sme mohli naplniť obchodnú zmluvu, uzatvorenú na základe vašej objednávky, spracúvame vaše osobné údaje  v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a IP adresa. Tieto údaje sú spracované výhradne pre účel naplnenia kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a sú nevyhnutné k vybaveniu vašej objednávky v internetovom obchode prevádzkovateľa. Na spracovanie týchto údajov si preto nepýtame váš súhlas, pretože sú nevyhnutné k tomu, aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu (oprávnený záujem). Ak by ste tieto údaje neposkytli, nemohli by sme s vami zmluvu uzavrieť.
Všetky osobné údaje prevádzkovateľ spracováva iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálneho zabezpečenia.

- Objednávka s registráciou

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, prihlasovacie meno a heslo, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Tieto údaje sú spracované pre účel využívania vernostného programu. Súhlas so spracovaním týchto údajov môžete udeliť na záložke registračného formulára v príslušnom checkboxe.
 
- Zasielanie informačných e-mailov
 
Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa. Tieto údaje sú spracované pre účel zasielania informačných e-mailov. Súhlas so spracovaním týchto údajov môžete udeliť na záložke registračného formulára v príslušnom checkboxe. Ak chcete dostávať informačné e-maily, zaškrtnite checkbox so súhlasom so spracovaním vašich osobných údajov.
 
3. Práva a povinnosti dotknutej osoby
 
Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

- byť informovaný a žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov §§ 21, 22, 23 Zákona;

- vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov § 27 Zákona;

- na prenosnosť osobných údajov § 26 Zákona;

- podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.
 
4. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 
Súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať zaslaním oznámenia na email info@soposh.sk
 
5. Doba, po ktorú uchovávame vaše osobné údaje.
 
Prevádzkovateľ spracováva vaše osobne údaje kým neodvoláte svoj súhlas, najdlhšie však po dobu trvania premlčacej lehoty 10 rokov. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.
Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii, uchovávame dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas, najdlhšie 10rokov.
Prevádzkovateľ po uplynutí doby uchovávania Vaše osobne údaje vymaže alebo skartuje.  V prípade, že nám pošlete vaše osobné údaje za iným účelom tieto údaje budú ihneď  vymazané alebo skartované..
 
6. Prenášanie osobných údajov.
 
Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.. Poskytovateľ tieto údaje spracováva v elektronickej podobe v súlade s nariadením GDPR.
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe v našej databáze uloženej v PC poverenej osoby.
 
V prípade plnenia zmluvy poskytujeme vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul a adresa doručenia, kontaktné údaje: číslo telefónu a e-mailová adresa i Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1, ktorí ich spracovávajú na účel prepravy vami objednaného tovaru z internetového obchodu k vám.

Prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje na daňových dokladoch v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa doručenia, fakturačná adresa, číslo telefónu a e-mailová adresa účtovníckej firme, ktorá ich podľa spracúva na účel zúčtovania.
 
Ako prevádzkovateľ nemáme v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 
7. Vyjadrenie nespokojnosti
 
Ak nebudete spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nás o tom informovať na adrese info@soposh.sk. V prípade, že máte pocit, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne,  k  vašim právam patrí i možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
  
 
Uvedené Podmienky a zásady ochrany osobných údajov zákazníkov  v internetovom obchode www.soposh.sk nadobúdajú platnosť dňom  1.4.2020.
V prípade nejasností, bližších informácií či pripomienok nás môžete informovať na adrese: info@soposh.sk.