Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia
Kupujúci odoslaním objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru, vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (Wallis a.s.) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a v aktuálnom znení tvorí obsah kúpnej zmluvy, resp. jej neoddeliteľnú súčasť.
Pokiaľ nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej alebo telefonickej objednávky.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky vyslovene uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Váha, rozmery, ceny a ostatné údaje sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli vyslovene v zmluve uvedené ako záväzné. wallis a.s. (ďalej len predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom predávať:

- bezchybný tovar v súlade so špecifikáciami, alebo vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
- vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

Objednanie tovaru – uzavretie zmluvy
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie formulárom predpísaných náležitostí a údajov. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nepožaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluvy vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivých prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky telefonicky príp. e-mailom.

Cena a platenie

Ceny, uvedené na www.soposh.sk , sú platné v okamihu objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny ceny, v prípadoch zmeny peňažných kurzov, nárastu inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u svojich dodávateľov tovaru. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra, vystavená za tovar, je zároveň daňovým dokladom. Prevzatie tovaru je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy.

Možnosti platby
V internetovom obchode www.soposh.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
 
 
Bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme predfaktúru, s uvedeným číslom účtu a variabilným symbolom. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Tatra banke. Po prijatí platby odosielame tovar. V prípade, že predfaktúra nebude uhradená do 14 dní od jej vystavenia, má predávajúci právo objednávku zrušiť.
 
Dobierka - peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru kuriérovi.
 
PayPal-  umožňuje bezhotovostnú platbu kreditnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro a Diners Club.
                          
Zrušenie objednávky

Ak budete mať z akýchkoľvek dôvodov záujem o stornovanie Vašej objednávky, kontaktujte nás na info@soposh.sk alebo telefonicky na čísle +421 907 149 243

Dodacie lehoty

Dodacia lehota začína bežať odo dňa prijatia záväznej objednávky alebo v deň, kedy bola platba pripísaná na účet predajcu. V prípade, ak je tovar na sklade, zaväzuje sa predávajúci ho vyexpedovať, alebo predať dopravcovi do 5 pracovných dní. V prípade, ak tovar nebude na sklade, alebo ho nebude možné dodať prepravcovi v stanovenej lehote, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne zrovnateľný výrobok. V tomto prípade si žiada súhlas kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenú, ak bude tovar pripravený k predaniu najneskôr posledný deň dojednanej lehoty.

Reklamačný poriadok

Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonných noriem SR (Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji).
Tovar doručený prostredníctvom doručovateľa, kuriéra (Slovenská pošta, a.s.; expresná služba) dôsledne prekontrolujte hneď pri prevzatí. Ak zistíte poškodenie obalu, ihneď na túto skutočnosť upozornite kuriéra.
Zásielku prekontrolujte a spíšte záznam o škode. Zasielateľovi musíte umožniť, aby sa o rozsahu škody fyzicky presvedčil. Poškodenú zásielku nemusíte prevziať.
Okamžite po spísaní protokolu o škode so zasielateľskou službou písomne informujte predávajúceho. V liste uveďte číslo objednávky, názov tovaru, množstvo, a popíšte rozsah jeho poškodenia.
V prípade, že je potrebné zaslať reklamovaný tovar, starostlivo tovar zabaľte, aby sa zabránilo jeho poškodeniu.
K reklamácii je potrebné priložiť reklamačný protokol a kópiu dodacieho listu.
V prípade reklamácie nás, prosím kontaktujte

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení, uvedenom na internetovej stránke predávajúcim v deň odoslania elektronickej objednávky. Ak kupujúci odošle objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku, už predanú dopravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje  všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení, platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednaného tovaru, vrátane expedičných a dopravných nákladov, uvedenú na internetovej stránke. Odoslanou objednávkou je kupujúci po dobu, stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný. V ostatných prípadoch sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia Obchodným zákonníkom.

Platné od 1.4.2020

´